Continguts

Un material innovador i amb diversos nivells d’ús, útil tant per a alumnat d’entorns valencianoparlants com per a alumnat de zones castellanoparlants o d’altres procedències.

Incorpora l'aprenentatge cooperatiu com a metodologia de treball. Es treballa per mitjà de grups col·laboratius i d’activitats de classe invertida, de lectura compartida o de taula redona.

  • Accés a una plataforma amb recursos sonors i audiovisuals imprescindibles per a dur a terme els treballs, com ara vídeos, locucions, activitats digitals autocorrectives, etc.

  • Un sol llibre per curs amb enquadernació en espiral, microperforat i amb espai per a resoldre les activitats, per a facilitar-ne l'ús a l'alumnat i organitzar els continguts de manera flexible.

  • Al final del llibre hi ha un Rebost de recursos variats (rúbriques, dictat visuals, continguts teòrics...) que l'alumnat podrà utilitzar com a font d'informació en el procés d'aprenentatge.

  • Cada llibre consta de 9 unitats amb tipologies d’activitats diverses, i inclou una unitat 0 per a conéixer el punt de partida de cada alumne i alumna.

  • Les unitats 1, 4 i 7 contenen textos orals i escrits per a practicar la comprensió i l’expressió. Les temàtiques i les tipologies són diverses, però tots són adequats al nivell i als interessos de l’alumnat.

  • Les unitats 2, 5 i 8 presenten els continguts gramaticals del currículum, que es treballen per mitjà d’activitats diverses, tant de manera individual com en equip. S’incideix especialment en aquells aspectes propis de la nostra llengua, i es tracten de manera sumària aquells en què valencià i castellà coincideixen.

  • Les unitats 3, 6 i 9 desenvolupen els continguts de lèxic, tipologia textual i literatura, i ho fan mitjançant el treball en grups seguint la tècnica de la classe invertida. És a dir, l’alumnat fa de docent i és el professorat qui fa de guia en aquesta tasca.

Per a l'alumnat

El material de l’alumnat consta d’un llibre amb format de quadern i materials audiovisuals i interactius amb report al professorat: tant vídeos i pistes sonores per a veure i escoltar, com activitats digitals de resposta tancada, rúbriques...

Vols veure una mostra?

Per al professorat

T’oferim una gran quantitat de recursos per tal que tragues el màxim suc als nostres projectes! Caixa de materials per al treball cooperatiu, programació d’aula, atenció a la diversitat, rúbriques d’avaluació, llibre digital...

Vols veure una mostra?

REGISTRA'T PER A ACCEDIR ALS RECURSOS DEL PROFESSORAT

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##