Valencià Actiu 1r i 3r d'ESO

Un projecte educatiu pensat per a alumnat d’un entorn lingüístic en què el valencià és la llengua vehicular d’ús i que planteja un aprenentatge actiu de la llengua en el qual l’alumnat és el centre de l’aprenentatge.


Valencia actiu
Estructura del llibre

• Cada llibre conté 9 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.

• A més, s’acompanya d’un quadern per a l’alumnat.

Unitats agrupades per blocs de continguts:
   - Expressió oral, comprensió lectora i comentari de text
   - Gramàtica i ortografia
   - Lèxic, tipologies textuals i literatura

Rebost de teoria per a preparar, si es vol, l’última unitat de cada trimestre en forma de classe invertida.

Rebost amb recursos com pinta paraules, plantilles per al dossier de treball cooperatiu, transcripcions d’àudios i dictats visuals.

• Sense menystindre cap de les quatre habilitats lingüístiques: escoltar, parlar, llegir i escriure.

Tractament integrat de llengua i contingut (TILC), que permet introduir temes d’àrees no lingüístiques a partir de les lectures i de les activitats (interdisciplinarietat).

Enfocament comunicatiu, perquè una llengua que s’usa és una llengua viva.

• Es combina l’aprenentatge cooperatiu, les activitats dialògiques de reflexió i el desenvolupament de la intel·ligència emocional amb propostes de treball individual.

• Creació d’itineraris de lectura, per mitjà d’una selecció de textos de tots els gèneres que dona visibilitat als referents femenins.

• Foment de la creativitat artística, per mitjà de propostes d’escriptura creativa i de tasques d’expressió oral que conviden a usar la imaginació.

Rúbriques d’autoavaluació i coavaluació, per a integrar la reflexió com a part del procés d’aprenentatge.

enfocament comunicatiu  model competencial  agenda ods  aprenentatge significatiu

 

Estructura de la unitat:

A diferència d’altres llibres, en què cada unitat té unes mateixes seccions, el Projecte Valencià Actiu s’organitza en tres tipus d’unitats, que es repeteixen en cada trimestre, més una unitat 0 que pot servir d'avaluació inicial. Els continguts s’estructuren de la manera següent:

  • Unitats 1, 4 i 7. Contenen textos orals i escrits per a practicar la comprensió i l’expressió. Les temàtiques i les tipologies són diverses, però tots són adequats al nivell i als interessos de l’alumnat.

  • Unitats 2,5 i 8. Presenten els continguts gramaticals del currículum, que es treballen mitjançant activitats diverses, tant de manera individual com en equip. S’incideix especialment en aquells aspectes propis de la nostra llengua, i es tracten de manera sumària aquells en què valencià i castellà coincideixen.

  • Unitats 3, 6 i 9. Aquestes unitats desenvolupen els continguts de lèxic, tipologia textual i literatura, i ho fan mitjançant el treball en grups seguint la tècnica de la classe invertida. És a dir, l’alumnat fa de docent i és el professorat qui fa de guia en aquesta tasca.

Per a l'alumnat

Dona una ullada al llibre de text en paper pensat per a l'alumnat, juntament amb una unitat de guia. Caldrà que et registres abans.

Per al professorat

Per al professorat, el projecte inclou, a més del llibre de text, una guia didàctica, atenció a la diversitat, programació d'aula i una llicència digital amb accés a un entorn d'aprenentatge virtual i tots els seus recursos. Caldrà que et registres abans.

Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##