Coneixement del Medi

El nou material de Coneixement del Medi és una proposta arrelada al territori i contextualitzada en l’entorn més pròxim de l’alumnat. Les activitats i les tasques plantejades conviden l’alumnat a pensar i el situen en el centre del procés d’aprenentatge. A més a més, es fomenten les competències STEM per mitjà d’experiments i situacions d’aprenentatge que desenvolupen el pensament científic.

 

 

Estructura del llibre de l’alumnat

• El llibre de 2n conté nou seqüències didàctiques, i els de 4t i 6é, dotze, totes amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.

• S’hi aplica el tractament integrat de llengua i contingut (TILC), que permet introduir temes d’àrees no lingüístiques a partir dels textos i de les activitats (interdisciplinarietat).

• Inclou activitats que fan pensar i que ajuden a contextualitzar els coneixements: completar la informació, distingir les fonts d’informació fiables de les no fiables, confirmar o desmentir hipòtesis, defendre opinions, resoldre problemes...

• S’hi fomenta la lectura, per mitjà de textos vinculats amb la temàtica de cada unitat.

• S’hi fomenta la creativitat, a partir de tasques que conviden a usar la imaginació.

• Inclou situacions d’aprenentatge que recreen contextos quotidians i permeten aplicar les competències clau.

      

 

Estructura de la seqüència

  • Cada seqüència didàctica parteix dels coneixements previs de l’alumnat.

  • A continuació, s’introdueix el primer contingut amb una comprensió lectora i veiem en un diagrama molt senzill què aprendrem durant la seqüència.

  • Després, trobem les diverses explicacions teòriques amb múltiples activitats intercalades, organitzades d’una manera molt clara i visual, fins que arribem a les tasques més complexes i pràctiques: «En equip!» i «Investigue, invente i aplique».

  • La seqüència acaba sempre amb una sèrie d’activitats de consolidació («Recordem») i d’autoavaluació amb rúbriques.

Per a l'alumnat

Dona una ullada a la mostra de materials per a l'alumnat.

Per al professorat

Per al professorat, el projecte inclou, a més del llibre de text, una guia didàctica, atenció a la diversitat, programació d'aula i una llicència digital amb accés a un entorn d'aprenentatge virtual i tots els seus recursos. Dona una ullada a la mostra de les llicències digitals del projecte.

 

Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##