Matemàtiques

El nou material de Matemàtiques treballa exhaustivament totes les competències específiques que proposa el currículum. Els conceptes es fan servir a partir de situacions pròximes a l’alumnat i s’introdueixen progressivament les estratègies de càlcul mental.

Per a fer-ho possible, es parteix d’una làmina en el 1r cicle i d’una lectura en el 2n i el 3r cicle, que connecten amb els interessos de l’alumnat i proposen una sèrie de reptes que cal resoldre aplicant la lògica matemàtica.

matemàtiques bromera

 

Estructura del llibre:

• Cada llibre conté 12 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.

• La resolució de problemes té un paper destacat en els nostres llibres, ja que és una activitat present en la vida diària i a través de la qual es posen en acció altres eixos de la competència matemàtica com el raonament i el pensament computacional, la representació d’objectes matemàtics, el maneig de dades i la comunicació emprant llenguatge matemàtic.

• Amb exercicis i activitats que fan pensar i que ajuden a contextualitzar els coneixements: completar la informació, distingir les fonts d’informació fiables de les no fiables, confirmar o desmentir hipòtesis, defendre opinions, resoldre problemes...

• Tractament integrat de llengua i contingut (TILC), que permet introduir temes de l’àrea de Matemàtiques i valors transversals a partir de les lectures i de les activitats (interdisciplinarietat).

Foment de la lectura, per mitjà de textos vinculats amb els interessos de l’alumnat i que serveixen per a presentar la utilitat dels coneixements matemàtics.

 

    

Estructura de la unitat:

 

  • Cada seqüència didàctica parteix d’una làmina o d’una lectura a partir de les quals es fan aflorar els coneixements previs de l’alumnat al mateix temps que es treballa la comprensió lectora. A més a més, les il·lustracions i els textos permeten introduir a l’aula els temes transversals del currículum.

  • A continuació, es desenvolupen els diferents blocs de sabers bàsics que tracten en major o menor grau els sentits numèric, de mesura, espacial, algebraic, estocàstic i socioemocional, organitzats d’una manera molt clara i visual i connectats amb el centre d’interés de la seqüència.

  • En les seqüències didàctiques es destaca la resolució de problemes, que constitueix un dels eixos fonamentals de l’ensenyament de les matemàtiques, ja que són un focus d’aprenentatge i també una metodologia per a promoure l’aprenentatge.

  • La seqüència acaba sempre amb una proposta d’activitats de consolidació i amb una secció d’autoavaluació amb rúbriques.

Per a l'alumnat

Dona una ullada a la mostra de materials per a l'alumnat. Caldrà que et registres abans.

Per al professorat

Per al professorat, el projecte inclou, a més del llibre de text, una guia didàctica, atenció a la diversitat, programació d'aula i una llicència digital amb accés a un entorn d'aprenentatge virtual i tots els seus recursos. Dona una ullada a la mostra de materials per al professorat i a les llicències digitals del projecte. Caldrà que et registres abans.

 

Comparteix

T'agradaria conéixer millor el projecte?

##titulo##