Les competències en la LOMLOE

29 de març de 2022

Seguint en la línia d’aquestes setmanes continuem desgranant la LOMLOE per a vosaltres. Com sabeu, la nova llei educativa ja és una realitat, i com hem anat comentant, introdueix canvis i modernitzacions en diferents aspectes de l’educació que cal tindre presents. Ja us hem parlat de l’aprenentatge significatiu i de les situacions d’aprenentatge i ara abordem la qüestió de les competències clau.

Què són les competències clau?

La LOMLOE fixa el marc per al desenvolupament d’un nou model de currículum amb què es busca que l’alumnat adquirisca competències. També es vol que aquest currículum siga obert i flexible, que fomente l’educació inclusiva i valore la diversitat. Així, amb la nova norma es defineixen unes competències clau que tot l’alumnat ha d’haver adquirit i desenvolupat quan haja acanat la seua educació obligatòria.

Més concretament, les competències clau són combinacions de coneixements, destreses i actituds que l’alumnat ha de desenvolupar per a ser capaç, en acabar l’ensenyament obligatori, d’aconseguir la seua realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a l’edat adulta d’una manera satisfactòria i poder desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

La LOMLOE pren com a referència la nomenclatura de la Recomanació del Consell d’Europa del 22 de maig del 2018 per a referir-se a les competències clau, però adaptada.

 

Quines són les competències clau?

L’anterior llei educativa, la LOMQUE, establia les competències següents:

1.Comunicació lingüística

2.Matemàtica, ciència i tecnologia

3.Digital

4.Socials i cíviques

5.Consciència i expressió culturals

6.Aprendre a aprendre

7.Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

 

Actualment, la LOMLOE agafa les competències recomanades pel Consell d’Europa i les adapta. Les competències europees són:

1.Lectoescriptora

2.Multilingüe

3.Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)

4.Digital

5.Personal, social i d’aprendre a aprendre

6.Ciutadana

7.Emprenedora

8.Consciència i expressió cultural.

 

D’aquestes radiquen les huit competències que composen la LOMLOE:

1.Comunicació lingüística

2.Plurilingüe

3.Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)

4.Digital

5.Personal, social i d’aprendre a aprendre

6.Ciutadana

7.Emprenedora

8.Consciència i expressió culturals.

És a dir, a les set competències de la LOMQE se n’afig una altra: la plurilingüe, i s’adapten les següents: la competència d’aprendre a aprendre passa a anomenar-se personal, social i d’aprendre a aprendre. La competència social i cívica passa a ser competència ciutadana i la competència de sentit d’iniciativa i esperit emprenedor s’anomena competència emprenedora.

Un altre dels principals canvis al respecte de les competències és que desapareix la divisió entre competències bàsiques (o de disciplina) i competències transversals. No hi ha, ara, cap jerarquia entre elles.

Definim les competències

1.Comunicació lingüística
Comporta mobilitzar, de manera conscient, el conjunt de sabers, destreses i actituds que permeten identificar, expressar, crear, comprendre i interpretar sentiments, fets, opinions, pensaments i conceptes de manera oral i escrita en suports visuals, sonors i multimodals en contextos diversos i amb finalitats diferents.

2. Plurilingüe
Implica utilitzar diferents llengües de manera apropiada i eficaç per a l’aprenentatge i la comunicació. Integra, així mateix, dimensions històriques i interculturals orientades a conéixer, valorar i respectar la diversitat lingüística i cultural de la societat per a fomentar la convivència democràtica.

3. Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)
Implica la comprensió del món utilitzant el mètode científic, el pensament i la representació matemàtics, la tecnologia i els mètodes de l’enginyeria per a transformar l’entorn de manera compromesa, responsable i sostenible.

4. Digital
Implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge, en el treball i per a la participació en la societat, així com la interacció amb aquestes tecnologies.

5. Personal, social i d’aprendre a aprendre
És l’habilitat de reflexionar sobre un mateix, gestionar el temps i la informació eficaçment, col·laborar amb els altres de manera constructiva, mantindre la resiliència i gestionar l’aprenentatge al llarg de la vida.

6. Ciutadana
És l’habilitat d’actuar com a ciutadans responsables i participar plenament en la vida social i cívica, basant-se en la comprensió dels conceptes i les estructures socials, econòmiques, jurídiques i polítiques, així com en el coneixement dels esdeveniments mundials i el compromís actiu amb la sostenibilitat i l’assoliment d’una ciutadania mundial.

7. Emprenedora
Implica desenvolupar un enfocament vital dirigit a actuar sobre oportunitats i idees, utilitzant els coneixements específics necessaris per a generar resultats de valor per als altres.

8. Consciència i expressió culturals.
Implica comprendre i respectar la forma en què les idees i el significat s’expressen de forma creativa i es comuniquen en les diferents cultures, així com a través d’una sèrie d’arts i altres manifestacions culturals.

 

I quina és la raó de ser d’aquests canvis? Doncs com comentàvem en posts anteriors, la LOMLOE introdueix novetats que suposen deixar de banda l’aprenentatge basat en la memòria i centrar-se més en el que es coneix com aprenentatge significatiu. Perquè els continguts s'obliden, però les competències no.

Vols saber més sobre les situacions d’aprenentatge, l’aprenentatge significatiu o la LOMLOE? Descarrega’t la nostra Guia pràctica per a entendre la LOMLOE.

com digitalcompetència científicaquadre competències

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020