La competència digital en la LOMLOE

10 de maig de 2022

La LOMLOE impulsa un model d’aprenentatge basat en competències que ja recollia la LOMQE i que ara s’ha actualitzat, adaptat i modernitzat seguint les recomanacions del Consell d’Europa. La competència digital (CD) ja estava present en la LOMQE i s’ha mantingut en aquesta nova llei donada la seua importància en la societat actual, marcada pels avanços tecnològics i la globalització.

Segons explica el ministeri d’Educació en la seua pàgina web, la competència digital és aquella que implica l’ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per a assolir els objectius relacionats amb el treball, l’ocupabilitat, l’aprenentatge, l’ús del temps lliure, la inclusió i la participació en la societat.

Aquesta és una de les huit competències que la LOMLOE fixa en el seu marc per al desenvolupament d’un nou model de currículum amb què es busca que l’alumnat adquirisca certes habilitats durant l’etapa educativa.

Aquestes competències són:

1.Comunicació lingüística 

2.Plurilingüe

3.Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM) 

4.Digital

5.Personal, social i d’aprendre a aprendre

6.Ciutadana

7.Emprenedora

8.Consciència i expressió culturals

La competència digital

La competència digital és la quarta de les huit establides per una llei en la qual es prima l’aprenentatge significatiu sobre el memorístic. Les situacions d’aprenentatge són clau en aquest nou model educatiu i permeten utilitzar situacions reals per a adquirir un coneixement. En un moment on la tecnologia forma part de tots els aspectes de la nostra vida, les situacions d’aprenentatge combinades amb la competència digital són clau per a un correcte i segur desenvolupament vital.

Aquesta competència va més enllà de la utilització d’ordinadors i telèfons mòbils a l’aula. Moltes vegades sembla que, quan parlem de digitalització, ens referim solament a la gamificació de l’aula i a l’ús de tecnologies com a objectiu i no com a mitjà per a l’aprenentatge. No obstant això, el que es busca amb aquesta competència és que l’alumnat siga capaç d’utilitzar les tecnologies i Internet de manera crítica, segura i útil.

Així, aquesta destresa està estretament relacionada amb la resta de competències, ja que com detalla el ministeri d’Educació, la competència digital requereix de coneixements relacionats amb el llenguatge específic bàsic: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor, així com les seues pautes de descodificació i transferència (comunicació lingüística i d’aprendre a aprendre). Tot açò suposa que l’alumnat conega les principals aplicacions informàtiques (competència STEM), i suposa també l’accés a fonts de processament de la informació i el coneixement dels drets i llibertats que tenen les persones usuàries del món digital (competència ciutadana).

En aquesta línia, per a adquirir aquesta competència cal desenvolupar destreses relacionades amb l’accés a la informació, el processament i ús per a la comunicació, la creació de continguts (consciència i expressió culturals), la seguretat i la resolució de problemes, tant en contextos formals com no formals i informals (competència emprenedora).

Aquesta competència també està estretament lligada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ja que una bona competència digital contribueix a la fi de la desigualtat en el sentit ampli de la paraula.

Què aconseguim amb aquesta competència?

En definitiva, la competència digital implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge, en el treball i per a la participació en la societat, així com la interacció amb aquestes tecnologies.

Totes les competències acaben aportant tres tipus de coneixement a l’alumnat: Saber, saber fer i saber ser.
La competència digital segons Educació ens proporciona els següents coneixements:

Saber:

Els drets i els riscos del món digital
Fonts d’informació
Llenguatge específic: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor
Principals aplicacions informàtiques

Saber fer:

Usar i processar informació de manera clara i sistemàtica
Buscar, obtindre i tractar informació
Utilitzar recursos tecnològics per a la comunicació i resolució de problemes
Crear continguts

Saber ser:

Tindre actitud altiva, crítica i realista cap a les tecnologies i els mitjans tecnològics
Valorar fortaleses i febleses dels mitjans tecnològics
Tindre curiositat i motivació per l’aprenentatge i la millora en l’ús de les tecnologies
Respectar principis ètics en l’ús específic

 

La competència digital també afavoreix l’aprenentatge cooperatiu, altra de les potes de la LOMLOE. Aquesta metodologia consisteix a organitzar l’aula en grups menuts i heterogenis que treballen de manera coordinada per tal d’assolir objectius comuns. Aplicada en un entorn digital, pot facilitar el desenvolupament de projectes que afavoriran el treball en equip i l’adquisició de coneixements específics.

Vols saber més sobre les novetats que introdueix la LOMLOE i com aplicar-les? Descarrega't la nostra guia pràctica per a entendre la LOMLOE.

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020