Com fer una rúbrica d’avaluació

28 de juny de 2022

Amb les classes acabades, és moment de començar a preparar tot el que necessitem per a començar setembre amb bon peu. Enguany, l’inici serà especial en els cursos imparells, ja que s’aplicarà de ple la LOMLOE, llei que arribarà als cursos imparells en setembre de 2023. Com hem anat explicant aquestes setmanes, la nova llei educativa introdueix importants canvis a l’hora d’ensenyar.

Les novetats de la LOMLOE

Principalment, s’advoca per un aprenentatge significatiu (que s’assolisca mitjançant situacions d’aprenentatge) en detriment del model d’estudi tradicional, basat en la memorització. Aquest canvi requereix modificacions, especialment a l’hora d’avaluar. De fet, el que ara s’avaluarà serà l’assoliment de les huit competències establertes que són:

1. Comunicació lingüística
2. Plurilingüe
3. Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)
4. Digital
5. Personal, social i d’aprendre a aprendre
6. Ciutadana
7. Emprenedora
8. Consciència i expressió culturals

L’avaluació de les competències comporta reconèixer si s’és capaç de mobilitzar els diferents tipus de sabers, de manera interrelacionada, per a fer una acció (és a dir, en la resolució de problemes oberts, reals, complexos i productius).

Però aquesta no és l’única novetat. Amb la LOMLOE també s’introdueixen al currículum els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i es fomenta l’aprenentatge cooperatiu. Però com s’avalua tot això?

Les rúbriques d’avaluació

Una rúbrica és un instrument d’avaluació que té com a finalitat analitzar la qualitat de les dades que s’hagen pogut recollir a partir de la realització de tasques complexes i de tipus molt divers. Possibilita reconèixer què es pot fer per a millorar-les i prendre decisions.

Abans de fer la rúbrica, caldria especificar les bases d’orientació, que serveixen per orientar els infants quan fan una tasca. Per elaborar la base d’orientació podem formular la pregunta: “Què ens cal per a realitzar aquesta tasca?”.

Una rúbrica és una matriu o taula de doble entrada. En la primera columna es situen els criteris d’avaluació de realització, que són els aspectes que es necessita aplicar per a assolir la competència que s’avalua.

En les columnes següents, normalment quatre, s’escriuen els criteris d’avaluació de qualitat, que expliciten nivells possibles amb relació a cadascun dels criteris de realització. És, per tant, una taula en què es concreta el que s’entén per fer l’acció molt bé o no tan bé, i en principi, possibilita compartir i objectivar millor aquests criteris.

De l’experiència en l’ús de rúbriques i de la investigació realitzada, s’ha comprovat que moltes de les que s’utilitzen i apliquen són poc útils si el que es vol és que servisquen per a aprendre. Com que sovint són pensades en clau de «posar notes», els criteris de qualitat continuen sent variacions de les clàssiques valoracions de «molt bé», «regular», «fluix» i «malament». Cal pactar molt bé entre professorat i alumnat els criteris a avaluar i concretar molt bé cadascun dels nivells. En definitiva, la idea és concretar bé com es pot anar progressant en la competència.

Consells per a elaborar rúbriques

- Planificar l’ordre en què se citen els criteris de realització, ja que això dona a l’alumnat informació sobre què és més bàsic. Per exemple, en l’avaluació de la qualitat d’un text, tot i que tots els aspectes a avaluar són importants, ho és molt més la coherència i la cohesió (que diga idees interessants i vàlides i que s’entenga) que no la presentació o l’ortografia.

- Iniciar sempre la redacció dels criteris de qualitat en positiu, és a dir, concretant què és el que s’espera que es faça correctament en un determinat nivell, fins i tot per al nivell 1. Tan important és reafirmar allò que es fa bé com explicitar allò que no es fa prou bé.

- Per a redactar els criteris de qualitat, formular en primer lloc el nivell màxim o d’excel·lència (4) i, en segon, el nivell mínim (2), que explicita allò que es considera que tot aprenent ha d’assolir. Finalment, redactar el nivell intermedi (3) i el nivell que indica que no s’ha arribat al mínim (1). El nivell 0, que es correspondria amb fer-ho tot malament o no fer-ho, no cal especificar-lo en la rúbrica.

- Utilitzar termes «positius» per a definir tots els nivells: (4) expert, molt competent, ben desenvolupat…; (3) avançat, competent…; (2) aprenent, en procés, acceptable…; (1) novell, inicial. L’objectiu és que l’alumnat tinga la percepció que es pot avançar i que l’avaluació no afecte la seua autoestima.

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020