La competència emprenedora

6 de juny de 2022

L’objectiu de l’educació basada en competències és que l’alumnat adquirisca uns coneixements que retinga i que li servisquen per a tota la seua vida. L’aprenentatge significatiu i les situacions d’aprenentatge són les principals ferramentes que els equips docents tindran per a aconseguir els objectius que es fixa la LOMLOE per al proper curs i tots els que vindran a continuació.

Les competències

Les competències clau són combinacions de coneixements, destreses i actituds que l’alumnat ha de desenvolupar per a ser capaç, en acabar l’ensenyament obligatori, d’aconseguir la seua realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a l’edat adulta d’una manera satisfactòria i poder desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

En són huit:

1. Comunicació lingüística
2. Plurilingüe
3. Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)
4. Digital
5. Personal, social i d’aprendre a aprendre
6. Ciutadana
7. Emprenedora
8. Consciència i expressió culturals

 

Ja n’hem parlat en articles anteriors sobre les competències en general, i també sobre algunes en particular. Aquesta setmana explicarem què és la competència emprenedora i quins són els seus objectius.

La competència emprenedora

La competència emprenedora implica desenvolupar un enfocament vital dirigit a actuar sobre oportunitats i idees, utilitzant els coneixements específics necessaris per a generar resultats de valor per als altres.

Segons explica el Ministeri d’Educació en la seua pàgina web, aquesta competència aporta estratègies que permeten adaptar la mirada per a detectar necessitats i oportunitats. Un dels seus objectius és entrenar el pensament per a analitzar i avaluar l’entorn i crear i replantejar algunes idees utilitzant la imaginació, la creativitat, el pensament estratègic i la reflexió ètica, crítica i constructiva dins dels processos creatius i d’innovació.

En aquesta línia, es busca despertar la disposició a aprendre, a arriscar i a afrontar la incertesa. Així mateix, implica prendre decisions basades en la informació i el coneixement i col·laborar de manera àgil amb altres persones, amb motivació, empatia i habilitats de comunicació y de negociació, per a portar a terme idees plantejades a l’acció mitjançant la planificació y gestió de projectes sostenibles de valor social, cultural i economicofinancers.

Els objectius de la competència emprenedora

La competència emprenedora s’aplica tant als cursos de primària com als de secundària i batxillerat. Adaptats al nivell i maduresa de l’alumnat, l’adquisició d’aquesta competència té tres grans objectius:

1. Ser capaç d’analitzar necessitats i oportunitats i afrontar reptes amb sentit crític, fent balanç de la seua sostenibilitat i valorant l’impacte que poden tindre en l’entorn. Es busca ser capaç de presentar idees i solucions innovadores, ètiques i sostenibles, dirigides a crear valor en l’àmbit personal, social, educatiu i professional.

2. Amb la competència emprenedora es vol que l’alumnat puga avaluar els seus punts forts i les seues febleses utilitzant estratègies d’autoconeixement i autoeficàcia, i que comprenga els elements fonamentals de l’economia i les finances, aplicant coneixements econòmics i financers a activitats i situacions concretes. Per a fer-ho, haurà de ser capaç d’emprar destreses que afavorisquen el treball col·laboratiu i en equip per a reunir i optimitzar els recursos necessaris per a aconseguir que l’acció que decidisquen portar a terme siga una experiència emprenedora que genere valor.

3. El tercer gran objectiu és el d’aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar un procés de creació d’idees i solucions valuoses, i que puga prendre decisions utilitzant estratègies àgils de planificació i gestió. La idea és que l’alumnat reflexione sobre el procés que a dut a terme i el resultat que ha obtingut.

Vols saber més sobre les competències i altres aspectes educatius en la LOMLOE? Descarrega’t la nostra Guia pràctica per a entendre la LOMLOE.

Emprendrecompetència emprenedora

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020