L’avaluació: activitats, instruments i criteris

8 de febrer de 2023

Una de les finalitats de l’avaluació és saber què ha aprés l’alumnat d’allò que li hem intentat transmetre. Volem saber quins han sigut els resultats de l’aprenentatge, tant per a comprovar si s’han assolit els objectius i identificar el que encara falta per aprendre, com per a acreditar-ne els resultats.
Amb la LOMLOE es fa necessari avaluar les competències i això comporta reconèixer si s’és capaç de mobilitzar els diferents tipus de sabers, de manera interrelacionada, per a fer una acció.

En definitiva, no té sentit avaluar coneixements d’una banda i competències de l’altra, com tampoc en té considerar que un alumne o alumna ha assolit una competència de manera satisfactòria sense tindre els coneixements que s’hi vinculen. Per tant, l’avaluació que es fa en finalitzar l’aprenentatge entorn d’una temàtica concreta ha de ser de tipus competencial i s’han de poder identificar progressos en les competències específiques de cada matèria.

Activitats d’avaluació i instruments d’avaluació

Però abans de començar a avaluar hem de tindre clar amb quines eines comptem. Hem d’aprendre la nomenclatura i aprendre a diferenciar els conceptes. Amb l’arribada de la LOMLOE, s’ha començat a parlar d’una banda, d’activitats d’avaluació, i de l’altre d’instruments d’avaluació.

Aquests són dos termes que es confonen de vegades o s’utilitzen indistintament d’altres, quan, en realitat, són dues coses diferents.

  • Activitats d'avaluació: Es tracta de qualsevol tipus d’activitat, tasca o exercici que demanem a l’alumnat. Pot ser un examen, una redacció o qualsevol tasca de producció escrita feta a l’aula o a casa, un projecte final, una exposició oral... . És a dir, qualsevol activitat feta per l’alumnat i que volem avaluar.
  • Instruments d'avaluació: Per instruments d’avaluació entenem qualsevol eina que ens permet avaluar quantitativament i qualitativa qualsevol de les activitats d’avaluació abans esmentades.

Tal vegada us esteu preguntant pels exàmens. Aquest element és un híbrid. És a dir, les preguntes serien les activitats d’avaluació i la puntuació que assignem, seria l’instrument d’avaluació.

Més instruments d’avaluació

Els exàmens són, probablement, els instruments d’avaluació més utilitzats, però no són els únics possibles. En un altre post parlàrem sobre les rúbriques d’avaluació, que també són un element molt útil.

Una rúbrica és un instrument d’avaluació que té com a finalitat analitzar la qualitat de les dades que s’hagen pogut recollir a partir de la realització de tasques complexes i de tipus molt divers. Possibilita reconèixer què es pot fer per a millorar-les i prendre decisions.

Abans de fer la rúbrica, caldria especificar les bases d’orientació, que serveixen per orientar els infants quan fan una tasca. Per elaborar la base d’orientació podem formular la pregunta: “Què ens cal per a realitzar aquesta tasca?”.

 

Una rúbrica és una matriu o taula de doble entrada. En la primera columna es situen els criteris d’avaluació de realització, que són els aspectes que es necessita aplicar per a assolir la competència que s’avalua. 

En les columnes següents, normalment quatre, s’escriuen els criteris d’avaluació de qualitat, que expliciten nivells possibles amb relació a cadascun dels criteris de realització. És, per tant, una taula en què es concreta el que s’entén per fer l’acció molt bé o no tan bé, i en principi, possibilita compartir i objectivar millor aquests criteris.

Una variant de les rúbriques són, per exemple, les escales de valoració. Aquesta eina serveix per a mesurar qüestions més concretes amb una escala del 0 al 5.

Per exemple podem mesurar aspectes com:

  • Coherència i cohesió textual.
  • Adequació del text.
  • Lèxic i ortografia.

 

Per a acabar d’aclarir els conceptes volem parlar ara dels criteris d’avaluació, que el Decret 107/2022 els defineix així:

Criteris d’avaluació: referents que indiquen els nivells d’acompliment esperats en l’alumnat en les situacions o activitats d’aprenentatge que requereixen el desplegament de les competències específiques de cada matèria o àmbit en un moment determinat del seu procés d’aprenentatge.

Es tracta, en definitiva, de definir allò que avaluarem.

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020