Què són les competències STEM?

27 d'abril de 2022

La LOMLOE, com hem anat explicant aquestes setmanes, introdueix molts canvis en el paradigma educatiu i potencia aspectes i competències que, fins ara, no havien tingut un pes específic en l’educació. Com ja sabem, la LOMLOE es basa en huit competències que tot alumnat ha d’haver adquirit una vegada acabe el període educatiu.

Aquestes competències són:

1. Comunicació lingüística 

2. Plurilingüe 

3. Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)

4. Digital

5. Personal, social i d’aprendre a aprendre

6. Ciutadana

7. Emprenedora

8. Consciència i expressió culturals

STEM en la LOMLOE

Tot i que la competència STEM potser és la menys relacionada amb l’ensenyament de llengües en general, és interessant conéixer en què consisteix i quins beneficis aporta al desenvolupament de l’alumnat per veure com podem aprofitar-la a l’hora d’impartir la nostra matèria. A més, aquesta competència guanya un pes important en l’educació per àmbits, que ja s’aplica en alguns cursos de Secundària.

 Les competències STEM (matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria) impliquen la comprensió del món utilitzant el mètode científic, el pensament i la representació matemàtica, la tecnologia i els mètodes de l’enginyeria per a transformar l’entorn de manera compromesa, responsable i sostenible.

Aquestes competències ja estaven presents en la LOMQUE, tot i que aquesta llei educativa no inclou l’enginyeria. Aquesta pota de l’STEM s’hi inclou per primera vegada en les competències que desenvolupa el Consell d’Europa i sobre les quals estan basades les competències recollides en la LOMLOE.

Alguns avantatges de l’enfocament STEM:

1. Afavoreix el treball cooperatiu.

2. Ofereix un plantejament actiu i pràctic, com es fa en l’aprenentatge significatiu.

3. S’orienta a la resolució de problemes reals, potenciant també la creativitat, com es fa en les situacions d’aprenentatge.

4. Integra la tecnologia com a mitjà, no com a finalitat, i així pot integrar-se des de les primeres etapes.

5. Està estretament relacionat amb la transformació digital.

6. Contribueix a cobrir les necessitats de professionals qualificats en tecnologies.

7. Està estretament relacionat amb àrees en desenvolupament com el pensament computacional o la robòtica.

8. Pot contribuir a reforçar el valor transformador de l’educació a través de la tecnologia i de les noves formes d’ensenyar i aprendre.

El projecte Fèrtil de Bromera

Per a Primària, Bromera presenta una oferta completa i atractiva que s’adapta a les novetats de la LOMLOE, i ho fa des d’una perspectiva valenciana. Apostem per projectes innovadors que combinen tot tipus de materials i recursos per al professorat. Una fórmula que permet adaptar i flexibilitzar la proposta segons el nivell i les característiques de l’alumnat.

El nostre repte és ajudar al creixement personal, social i cultural de l’alumnat. Oferim llibres en paper, amb un entorn virtual d’aprenentatge que integra les competències STEM i TIC de manera natural a l’aula, amb una oferta digital àmplia i variada. En concret, aquest projecte, El Projecte Fèrtil, fomenta les competències STEM en un entorn virtual d’aprenentatge amb un gran ventall de recursos per a alumnat i professorat.

El Projecte Fèrtil es vertebra sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 a fi que l’alumnat puga adoptar mesures urgents davant la degradació del medi ambient; identificar els beneficis d’un consum responsable; adquirir hàbits de vida saludables; valorar positivament la diversitat personal i cultural; detectar situacions de desigualtat i exclusió; resoldre els conflictes de manera pacífica i utilitzar els recursos digitals i tecnològics d’una manera ètica.

Matemàtiques i STEM 

Els recursos de l’assignatura de Matemàtiques del projecte Fèrtil tenen plenament incorporades les competències STEM, vinculades a situacions d’aprenentatge i de foment de la lectura.

Aquests materials, que van més enllà dels llibres de text, proposen un enfocament competencial a partir de situacions pròximes a l’alumnat. A més, també inclouen una introducció progressiva de les estratègies de càlcul mental.

 

Aquestes són les seues característiques:

1. 12 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge.

2. Quadern per a l’alumnat (opcional).

3. Resolució de problemes com a focus d’aprenentatge de les matemàtiques.

4. Tractament integrat de llengua i contingut (TILC).
Amb exercicis i activitats que desenvolupen el pensament deductiu.

5. Textos literaris vinculats amb els interessos de l’alumnat i que demostren la utilitat dels coneixements matemàtics.

6. Amb situacions d’aprenentatge que permeten aplicar les competències clau.

7. Les estructures didàctiques comencen amb el treball de coneixements previs i de comprensió lectora, segueixen amb blocs de sabers bàsics organitzats d’una manera molt clara i visual i connectats amb el centre d’interés de la seqüència i acaben amb activitats de consolidació amb autoavaluació per mitjà de rúbriques.

Vols saber més sobre les competències STEM o la LOMLOE? Descarrega’t la nostra Guia pràctica per a entendre la LOMLOE.

Interiorinterior 1competències

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020