Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

17 de maig de 2022

La competència personal, social i d’aprendre a aprendre és l’habilitat de reflexionar sobre u mateix, gestionar el temps i la informació eficaçment, col·laborar amb els altres de manera constructiva, mantindre la resiliència i gestionar l’aprenentatge al llarg de la vida. En aquesta competència es valora especialment el treball cooperatiu, una altra de les potes importants de la nova llei educativa.

Aquesta és una de les huit competències que tot l’alumnat ha d’haver adquirit una vegada acabe el període educatiu, segons estableix la LOMLOE.
Aquestes competències són:

1. Comunicació lingüística
2. Plurilingüe 
3. Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM) 
4. Digital 
5. Personal, social i d’aprendre a aprendre
6. Ciutadana
7. Emprenedora
8. Consciència i expressió culturals

En setmanes anteriors hem anat explicant alguns dels canvis que implica aquesta nova llei educativa, com el pes que guanya l’aprenentatge significatiu, la introducció de situacions d’aprenentatge enfront de l’estudi memorístic o la importància que guanyen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el currículum educatiu.

Ara parlarem sobre la competència número cinc: personal, social i d’aprendre a aprendre.

Segons detalla el Ministeri d’Educació en la seua pàgina web, la competència personal, social i d’aprendre a aprendre implica la capacitat de reflexionar sobre u mateix per a autoconéixer-se, acceptar-se i promoure un creixement personal constant. Per tal d’aconseguir-ho cal fomentar habilitats com gestionar el temps i la informació de manera eficaç, col·laborar amb altres de forma constructiva, mantenir la resiliència i gestionar l’aprenentatge al llarg de la vida de l’alumnat.

La competència inclou també la capacitat de fer front a la incertesa i a la complexitat, adaptar-se als canvis, aprendre a gestionar els processos metacognitius, identificar conductes contràries a la convivència i desenvolupar estratègies per a abordar-les, així com expressar empatia i gestionar els conflictes en un context integrador i de suport. Quant al benestar físic, mental i emocional, es proposa contribuir desenvolupant habilitats per a cuidar-se a u mateix i a qui ens envolta a través de la coresponsabilitat per a ser capaços de portar una vida plena orientada al futur.

Què es busca amb aquesta competència a Primària?

L’objectiu per a l’alumnat de Primària és que, en completar aquest període educatiu, siga conscient de les pròpies emocions, idees i comportaments personals i que porte a terme estratègies per a gestionar-les en situacions de tensió o conflicte, adaptant-se als canvis i harmonitzant-los per a aconseguir els seus objectius. L’estil de vida i la salut també tenen un pes important en aquesta competència, ja que es pretén que l’alumnat conega els riscos més rellevants i els principals actius per a la salut, que adopte estils de vida saludables per al seu benestar físic i mental i que oferisca i busque suport davant de situacions violentes o discriminatòries.

Es pretén també que l’alumnat reconega i respecte les emocions i les experiències dels altres, que participe activament en el treball en grup, que assumisca les responsabilitats individuals assignades i empre estratègies cooperatives dirigides a la consecució d’objectius compartits. En aquesta línia es valora també que, en acabar la Primària, puguen reconéixer el valor de l’esforç i la dedicació personal per a la millora del seu aprenentatge i que s’assolisca la capacitat de mantindre postures crítiques en processos de reflexió guiats.

Per últim, s’apunta també que siguen capaços de planejar objectius a curt termini, que utilitzen estratègies d’aprenentatge autoregulat i que participen en processos d’autoavaluació i coavaluació, reconeixent les seues limitacions i sabent buscar ajuda en el procés de construcció del coneixement.

Què es busca amb aquesta competència a Secundària?

Per a l’alumnat de Secundària la idea és que, en acabar aquesta etapa educativa, siga capaç de regular i expressar les seues emocions enfortint l’optimisme, la resiliència, l’autoeficàcia i la cerca de propòsits i motivació envers l’aprenentatge per a gestionar els reptes i canvis i harmonitzar-los amb els seus objectius.
En aquesta etapa també és important la salut, per això aquesta competència busca que l’alumnat comprenga els riscos relacionats amb factors socials, que consolide estils de vida saludables per al seu benestar físic i mental, que reconega conductes contràries a la convivència i hi aplique estratègies cooperatives.

 

També es vol aconseguir que l’alumnat realitze proactivament les perspectives i les experiències de la resta de persones i les incorpore al seu aprenentatge per a participar en el treball en grup, distribuint i acceptant tasques i responsabilitats de manera equitativa i emprant estratègies cooperatives.

Pel que fa a la percepció sobre u mateix, aquesta competència té per objectiu que l’alumnat puga realitzar autoavaluacions sobre el seu procés d’aprenentatge buscant fonts fiables per a validar, sustentar i contrastar la informació i per a obtindre conclusions rellevants. Per últim, es vol que l’alumnat plantege objectius a mitjà termini i desenvolupe processos metacognitius de retroalimentació per a aprendre dels seus errors en el procés de construcció del coneixement.

Vols saber més sobre les novetats que introdueix la LOMLOE i com aplicar-les? Descarrega’t la nostra Guia pràctica per a entendre la LOMLOE.

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020