La consciència i l’expressió cultural en la LOMLOE

14 de juny de 2022

Amb el curs pràcticament acabat ha arribat el moment de parlar de l’última de les competències establides per la LOMLOE, la competència en consciència i expressió cultural. Com hem anat explicant aquestes setmanes, un dels objectius de la LOMLOE és que l’alumnat, una vegada superat l’etapa educativa, haja adquirit huit competències que permeten aconseguir la seua realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a l’edat adulta d’una manera satisfactòria i poder desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

La competència en consciència i expressió cultural implica comprendre i respectar la forma en què les idees i el significat s’expressen de forma creativa i es comuniquen en les diferents cultures, així com a través d’una sèrie d’arts i altres manifestacions culturals. Aquesta s’hi suma a les altres set que ja hem anat explicant i que són:

1. Comunicació lingüística
2. Plurilingüe
3. Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)
4. Digital
5. Personal, social i d’aprendre a aprendre
6. Ciutadana
7. Emprenedora
8. Consciència i expressió culturals

 

L’objectiu de l’educació basada en competències és que l’alumnat adquirisca uns coneixements que retinga i que li servisquen per a tota la seua vida. Ara, amb la LOMLOE, es pretén també que per a adquirir aquestes competències s’abandone l’aprenentatge memorístic i que l’ensenyament es fonamente en allò que es coneix com a aprenentatge significatiu i que es treballe amb situacions d’aprenentatge.

La competència en consciència i expressió cultural

Aquesta competència radica en el pes que la cultura té en la construcció de les societats i les identitats col·lectives. Però també en la importància de conéixer altres cultures i com això ens ajuda a tindre una mentalitat més oberta i tolerant i de valorar altres perspectives. Ser una persona oberta, tolerant i creativa és imprescindible en un món global com l’actual i també per a ser capaç de portar a terme treballs cooperatius, altre dels objectius de la LOMLOE.

Els objectius que es vol aconseguir amb l’adquisició d’aquesta competència és que l’alumnat reconega i aprecie els aspectes fonamentals del patrimoni cultural i artístic, comprenent les diferències entre les cultures diferents i la necessitat de respectar-les.

En aquest sentit, es busca que l’alumnat reconega i s’interesse per les especificitats i internacionalitats de les manifestacions artístiques i cultures més destacades del patrimoni, identificant els mitjans i suports, així com els llenguatges i elements tècnics que les caracteritzen.

A més, la competència en consciència i expressió cultural pretén que l’alumnat siga capaç d’expressar idees, opinions, sentiments i emocions de forma creativa i amb una actitud oberta i inclusiva, emprant llenguatges artístics i culturals diferents, i incloent-hi el propi cos, la interacció amb l’entorn i el desenvolupament de les capacitats afectives. En la mateixa línia es busca que l’alumnat puga experimentar de forma creativa amb diferents mitjans i suports i diferents tècniques plàstiques, visuals, audiovisuals, sonores o corporals, per a elaborar propostes artístiques i culturals.

La capacitat crítica i la llibertat d’expressió

En aquesta competència tenen un pes especial la defensa de la llibertat d’expressió i del pensament crític, ja que com assenyala el ministeri d’Educació en la seua pàgina web, la competència en consciència i expressió cultural implica conéixer, comprendre, apreciar i valorar amb esperit crític i amb actitud oberta i respectuosa, les diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi personal i considerar-les com a part de la riquesa i patrimoni dels pobles.

 

En definitiva, el desenvolupament d’aquesta competència suposa actituds i valors personals d’interés, reconeixement i respecte per les diferents manifestacions artístiques i culturals, i per la conservació del patrimoni.

Tot i que aquesta competència no està estrictament lligada amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS), la creativitat i el pensament crític sí que són dos peces clau per a assolir aquests objectius. Tindre una mentalitat oberta, crítica i creativa és imprescindible per a aconseguir els 17 ODS i, en definitiva, tindre cura del planeta, la fi de la pobresa i les desigualtats i assegurar condicions de pau i prosperitat entre la població mundial.

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020