Igualtat, salut, no discriminació i democràcia: La competència ciutadana

24 de maig de 2022

Estem ja en la recta final del curs i en setembre ens espera una nova etapa amb la implantació de la LOMLOE. Com ja hem anat explicant, la LOMLOE introdueix novetats que pretenen adaptar l’educació als nous temps. Un dels principals canvis els trobem en les competències. Ara ja no hi ha jerarquies entre elles i s’han reformulat seguint la nomenclatura de la Recomanació del Consell d’Europa del 22 de maig del 2018.

Una d’aquestes competències és la competència ciutadana. És l’habilitat d’actuar com a ciutadans responsables i participar plenament en la vida social i cívica, basant-se en la comprensió dels conceptes i les estructures socials, econòmiques, jurídiques i polítiques, així com en el coneixement dels esdeveniments mundials i el compromís actiu amb la sostenibilitat i l’assoliment d’una ciutadania mundial.

 

Aquesta és una de les huit competències clau que la LOMLOE estipula que l’alumnat ha d’haver adquirit quan acabe el període educatiu. Les competències clau són combinacions de coneixements, destreses i actituds que l’alumnat ha de desenvolupar per a ser capaç, en acabar l’ensenyament obligatori, d’aconseguir la seua realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a l’edat adulta d’una manera satisfactòria i poder desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

En són huit:


1. Comunicació lingüística

2. Plurilingüe

3. Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)

4. Digital

5. Personal, social i d’aprendre a aprendre

6. Ciutadana

7. Emprenedora

8. Consciència i expressió culturals

La competència ciutadana

Aquesta competència comprén la que en l’anterior normativa es coneixia com a competència social i cívica i tracta temes com la igualtat i la no discriminació, la democràcia, la justícia i els drets humans. Per això es pot relacionar fàcilment amb l’aprenentatge cooperatiu i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La competència cívica se centra en el coneixement de conceptes sociopolítics i econòmics de caràcter més global, com per exemple la solidaritat i la transcendència de moments o esdeveniments històrics. Es pretén que l’alumnat conega el món i entenga com funciona i com poden millorar-lo. Han de prendre consciència que allò que fem en l’àmbit local té repercussions en l’àmbit global. També es busca és el benestar personal i també col·lectiu, donar importància a tindre un bon estat de salut físic i mental, a més d’altres factors socioeconòmics determinats.

En definitiva, es busca assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

Aprenentatge cooperatiu

La competència ciutadana lliga molt bé amb l’aprenentatge cooperatiu, ja que inclou les habilitats socials. Amb aquesta metodologia, l’alumnat aprén a treballar conjuntament amb un objectiu comú, a comunicar-se i a arribar a acords entre tots i totes.

Un dels aspectes que implementa la LOMLOE i que trenca amb els models anteriors és el de la cooperació. De fet, aquesta nova llei incorpora una sèrie d’eixos transversals, com l’emprenedoria social i empresarial, l’esperit crític i científic, la creativitat, el respecte i la cooperació.

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que consisteix a organitzar l’aula en grups menuts i heterogenis que treballen de manera coordinada per tal d’assolir objectius comuns. Per a aconseguir establir aquest mètode de treball de forma efectiva, resulta essencial que els equips s’elaboren atenent a criteris determinats que permeten el desenvolupament de les estructures cooperatives. La interacció d'alumnat amb perfils diferents potencia l’atenció a la diversitat i permet exposar i escoltar diferents punts de vista, sumar capacitats, compartir dades, practicar l’empatia i aprendre a organitzar-se.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Molts dels aspectes que recull la competència ciutadana es poden relacionar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els ODS o Objectius de Desenvolupament Sostenible són 17 reptes que busquen tindre cura del planeta, la fi de la pobresa i les desigualtats i assegurar condicions de pau i prosperitat entre la població mundial.

Són aquests:

1. Fi de la pobresa

2. Fam zero

3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere

6. Aigua neta i sanejament

7. Energia assequible i no contaminada

8. Treball decent i creixement econòmic

9. Infraestructuresresilients , promoció de la industrialització sostenible i foment de la innovació

10. Reducció de les desigualtats

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

13. Acció pel clima

14. Vida submarina

15. Vida d’ecosistemes terrestres

16. Pau, justícia i institucions sòlides

17. Aliances per a aconseguir objectius

Tenint en compte el treball cooperatiu i els ODS es pot treballar la competència ciutadana en totes les matèries. També en la de llengua. Els debats, les exposicions en grup o el disseny d’algun projecte relacionat amb algun ODS es poden incloure i treballar en classe de llengua de forma senzilla.

Vols saber més sobre les competències i altres aspectes educatius en la LOMLOE? Descarrega’t la nostra Guia pràctica per a entendre la LOMLOE.

competencia ciutadanaTreball cooperatiu

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020