La lectura compartida

1 de febrer de 2022

Anna Camilleri

Un dels conceptes bàsics dins de l’aprenentatge cooperatiu són les estructures, que són formes d’interacció entre els membres d‘un equip. Quan afegim contingut curricular a una estructura, obtenim el que s’anomena una activitat cooperativa. Hi ha unes 200 estructures diferents englobades dins de diversos grups en funció del que es vulga treballar. La lectura compartida forma part del grup d’estructures bàsiques i no es limita a treballar únicament la comprensió lectora, sinó que va molt més enllà.

 

Què és la lectura compartida?

Com ja hem dit, la lectura compartida és una estructura cooperativa bàsica que, per la seua metodologia, és aplicable a totes les matèries i també a tots els cursos. Permet treballar la comprensió de qualsevol tipus de text i també fomenta la participació, la interacció entre els companys i les companyes i la responsabilitat individual.

Com funciona?

El seu funcionament és molt senzill, però perquè funcione cal una preparació prèvia. En primer lloc, és necessari establir un límit de temps, així, a més d’aconseguir que l’activitat no s’allargue excessivament, evitem que l’alumnat es disperse. També cal dividir la classe en grups heterogenis de quatre membres i separar la lectura en parts equitatives. Una vegada fetes les tasques prèvies, la lectura compartida consta de quatre torns amb tres papers diferents com en l’esquema de davall.

En el primer torn, l’alumne/a 1 llig en veu alta el primer fragment de text. Quan acaba, l’alumne/a 2 ha d’explicar o resumir la lectura. Els alumnes 3 i 4 s’encarreguen de valorar l’aportació de l’alumne/a 2 i corregir-la, si cal. En el torn següent, l’alumne/a 2 llig el fragment següent en veu alta, l’alumne/a 3 resumeix o explica el que acaba de dir, i els alumnes 4 i 1 el corregeixen o el feliciten. Aquest procediment es repeteix fins que acaben de llegir tot el text.

La lectura per parelles

Existeix una variant d’aquesta estructura anomenada lectura per parelles. En aquesta modalitat, un membre de la parella llig el primer paràgraf i, quan acaba, ha de resumir o explicar el que acaba de llegir. L’altre membre fa el paper de docent i valora si el que ha dit el company o la companya és correcte o no, i ho corregeix, si cal. Després s’intercanvien els papers fins que acaben de llegir tot el text.

Quins avantatges tenen aquestes estructures?

Un dels aspectes més importants és que permeten aprofundir la comprensió lectora, ja que l’alumnat, a banda de llegir el text, ha de comprendre’l per a poder resumir-lo i també per a poder corregir-ne el resum. Tots i totes tenen un paper actiu en el desenvolupament de l’activitat (llegir, escoltar, resumir, explicar, corregir i opinar). També afavoreixen la cooperació i la cohesió de grup. A més, el fet de substituir la classe magistral per la classe col·laborativa, tal com ocorre amb qualsevol estructura cooperativa, suposa que l’alumnat tinga un paper imprescindible en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Quin ha de ser el paper de la persona docent?

En aquest cas és diferent del que tindria en la lectura d’un text de manera tradicional. Tant en l’estructura de la lectura compartida com en la lectura per parelles, ha de supervisar cada un dels grups o parelles que s’hagen format, ajudar-los, assessorar-los i resoldre els dubtes que puguen anar sorgint al llarg del desenvolupament de l’activitat, però l’objectiu és que l’alumnat, ell sol, vaja avançant en la lectura i aprofundint en la comprensió del text.

esquemaLectura

Comparteix aquest article

Arxiu del blog

2024 2023 2022 2020